Điều kiện giao dịch chung là những quy định, quy tắc, điều kiện do thương nhân đơn phương ban hành, đây là sự ràng buộc đối với khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, không thể thay đổi, sửa chữa hay hủy bỏ các quy tắc, quy định bó buộc.

Nhà cung cấp không được tiếp tục thực hiện các hợp đồng, các điều kiện giao dịch chung có nội dung xâm phạm quyền lợi của khách hàng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thì nhà cung cấp phải thực hiện một số nghĩa vụ quy định tại Luật BVQLNTD như nghĩa vụ thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Điều 17, Điều 18 hoặc tuân thủ quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Điều 19.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: